Skip naar main conent

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

De Dungeon is niet geschikt voor mensen die nerveus van aard zijn of voor hele jonge kinderen: de ouder/voogd dient de juiste afweging te maken. The Amsterdam Dungeon hanteert een adviesleeftijd van 10 jaar en ouder. Kinderen onder de 16 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (18 jaar of ouder). De Dungeons behoudt het recht voor toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen. Tickets kunnen niet in combinatie met enig andere aanbieding, promotie, of voucher gebruikt worden en evenmin worden ingewisseld voor geld. Een ticket geldt uitsluitend voor de attractie die erop vermeld staat. De Dungeons behoudt het recht voor om vanwege technische, operationele of andere redenen details/tentoonstellingen te wijzigen, te sluiten of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving; onder dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie plaats.

ALGEMENE RESERVERINGSVOORWAARDEN

1. Om te reserveren: De groepsleider dient door alle personen vermeld op de reservering en voor wat betreft personen jonger dan 18 jaar op het moment van de reservering, door hun ouder of voogd, gemachtigd te zijn om de reservering te doen op basis van deze reserveringsvoorwaarden. De groepsleider is verantwoordelijk voor alle betalingen aan ons. De groepsleider moet op het moment van de reservering ten minste 18 jaar oud zijn. Alle reserveringen moeten online via de website, per e-mail of telefonisch worden gemaakt. Aan het eind van de reserveringsprocedure wordt u gevraagd om te bevestigen dat u onze reserveringsvoorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Ter bevestiging van uw reservering ontvangt u een reserveringsreferentie; uw reservering wordt door ons per e-mail nogmaals bevestigd. De bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u invoert/aangeeft op het moment van de reservering. Als uw e-mailprogramma van een spamfilter voorzien is kan het voorkomen dat onze e-mail u niet bereikt.

Ticket via onze website: Het e-ticket die u per e-mail en met een link ontvangt na de betaling dient als entreebewijs voor de attractie. Om toegang te verkrijgen dient u uw e-ticket bij de betreffende ingang te laten zien. U wordt niet toegelaten als u de bevestigingse-mail niet bij u heeft. Controleer uw reserveringsbevestiging zorgvuldig bij ontvangst. Neem onmiddellijk contact met ons op indien enige informatie op de bevestiging onjuist of onvolledig is; wijzigingen op een later tijdstip zijn niet meer mogelijk. E-tickets gekocht op onze website kunnen niet geannuleerd worden d.m.v teruggave van de kosten.

2. Betaling: Volledige betaling is vereist op het moment van reservering.

3. Uw overeenkomst: Tussen u en ons komt een bindende overeenkomst tot stand op het moment dat in de bevestigingsprocedure, de laatste pagina van de reservering u een reserveringsreferentie verstrekt. Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende aangelegenheden worden beheerst door Engels recht.

4. De kosten van uw ticket(s): Wij doen ons best om tickets tegen de beste prijs te leveren. In het algemeen geldt; hoe vroeger u boekt hoe goedkoper het ticket. In bepaalde seizoenen zal sprake zijn van bepaalde seizoensaanbiedingen en onder omstandigheden kunnen prijzen fluctueren. De prijs van uw ticket/tickets wordt ten tijde van uw reservering bevestigd.

Wij behouden ons het recht voor om onjuistheden in geadverteerde zowel als bevestigde prijzen te corrigeren zodra we de onjuistheid in kwestie opmerken. Voordat u uw reservering bevestigt wordt voor uw ticket/tickets een totale prijs aangegeven welke u kunt accepteren of afwijzen. Alle prijzen gelden voor reserveringen vooraf en inclusief BTW. 

5. Wijzigingen door u: Nadat u een e-ticket heeft gekocht voor een bepaalde dag is het niet meer mogelijk uw reservering te wijzigen of te verplaatsen. Bij groepsreserveringen kan er contact opgenomen worden met onze reserveringsmedewerkers om een verzoek tot wijziging te doen.

6. Annulering door u: Indien uw reservering door u of een van de personen in uw groep geannuleerd moet worden nadat deze is bevestigd, dient de groepsleider ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Alle annuleringen dienen via het callcenter plaats te vinden of per e-mail. Op het moment van annulering wordt uw unieke e-mailvoucher die u ter bevestiging ontving, ongeldig en is dan niet langer inwisselbaar. Geannuleerde reserveringen kunnen wij helaas niet restitueren. Individuele e-tickets gekocht op onze website zijn non-refundable. 

7. Wijzigingen of annulering door ons: Van tijd tot tijd zijn wij genoodzaakt zowel voor als na bevestiging van de reservering wijzigingen aan te brengen, onjuistheden te corrigeren of reserveringen te annuleren en wij behouden ons dit recht voor. Indien belangrijke wijzigingen of annulering noodzakelijk zijn/is, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Indien zulks vóór vertrek nog mogelijk is, krijgt u de keuze uit de volgende opties:

a) Het gewijzigde arrangement te accepteren of
b) Een alternatief reserveringsaanbod van ons te accepteren. Als de gekozen alternatieve datum een lagere prijs oplevert dan gold voor uw originele ticket restitueren wij het verschil; ligt de prijs hoger dan wordt u niet gevraagd het verschil bij te betalen.
c) Te annuleren of de annulering te accepteren, in welk geval u het volledige door u betaalde bedrag van ons terugkrijgt.

8. Force Majeure: Behalve indien uitdrukkelijk bepaald in deze reserveringsvoorwaarden, kunnen wij helaas geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden of restitutie verlenen indien de uitvoering of onmiddellijke uitvoering van onze contractuele verplichtingen is belemmerd of aangetast, of indien u andere schade of verlies lijdt (zoals meer bepaald omschreven in artikel 9 (1) hieronder) als gevolg van “force majeure”. Voor de toepassing van deze reserveringsvoorwaarden betekent “force majeure” elke gebeurtenis die wij of de leverancier van de betreffende diensten, zelfs met de grootst mogelijke zorg, niet konden voorzien of voorkomen. Onder dergelijke gebeurtenissen vallen onder meer: oorlog of oorlogsdreiging, oproer of burgerlijke onrust, terroristische activiteiten of onmiddellijk dreigende terroristische activiteiten, industriële onrust, natuur- of nucleaire rampen, extreme weersomstandigheden, brand en alle vergelijkbare gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben.

9. Onze aansprakelijkheid tegenover u:

(1) Wij verbinden ons ertoe te zorgen dat de afspraken betreffende tickets die wij overeenkwamen te zullen maken, uitvoeren of leveren zoals toepasselijk voor onze overeenkomst met u, zullen worden gemaakt, uitgevoerd of geleverd met inachtneming van redelijke bekwaamheid en zorg. Dat houdt in dat, onder voorbehoud van deze reserveringsvoorwaarden, wij aansprakelijkheid aanvaarden indien, , u bijvoorbeeld overlijdt of persoonlijk letsel ondervindt, of wanneer de contractuele afspraken niet worden geleverd zoals overeengekomen, of deze onvoldoende blijken als gevolg van een tekortkoming van ons, onze werknemers, tussenpersonen of leveranciers in de toepassing van redelijke bekwaamheid en zorg bij het maken, uitvoeren of leveren, waar toepasselijk, van uw contractuele afspraken. Wij wijzen u erop dat indien u een vordering tegen ons wilt instellen, u zult dienen aan te tonen dat redelijke bekwaamheid en zorg niet in acht werden genomen. Daarnaast aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid voor acties of nalatigheden van onze werknemers, tussenpersonen of leveranciers als zij op het betreffende moment activiteiten uitvoerden binnen de reikwijdte van hun betrekking (ter zake van werknemers) of op ons verzoek (ter zake van tussenpersonen en leveranciers).

(2) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel, ziekte, overlijden, verlies (waaronder bijvoorbeeld verlies van genot), schade, onkosten, kosten of andere bedragen of eisen van enige aard als gevolg van:

  • de actie(s) en/of nalatigheid/nalatigheden van de getroffen persoon/personen of enig lid of enige leden van hun groep of
  • de actie(s) en/of nalatigheid/nalatigheden van derden niet verbonden met de levering van uw vrijetijdsbesteding en welke niet te voorzien of te voorkomen waren, of
  • ‘force majeure’ zoals beschreven in artikel 8.

(3) Wij wijzen u erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diensten die geen deel uitmaken van onze overeenkomst. Hieronder vallen onder meer door leveranciers aan u toegezegde aanvullende diensten of faciliteiten die niet in onze brochure geadverteerd staan en welke wij niet overeenkwamen te arrangeren. 

(4) De toezeggingen door ons aan u gedaan in verband met de diensten die wij overeenkwamen te leveren of arrangeren als onderdeel van onze overeenkomst, zullen dienen als basis voor de beslissing of de diensten in kwestie behoorlijk geleverd werden.

(5) Wij wijzen u erop dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor om het even welk(e) schade, verlies, onkosten of ander(e) bedrag(en) (1) waarvan op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens inzake uw reservering, voorafgaand aan onze acceptatie daarvan niet door ons voorzien kon worden dat deze door u geleden zou(den) worden of zou(den) plaatsvinden bij annulering van onze overeenkomst met u, of (2) die niet het gevolg is/zijn van contractbreuk door of enig ander falen van onszelf of onze werknemers of, in die gevallen waar wij voor hen aansprakelijk zijn, onze leveranciers. Wij aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen.

(6) U dient ons en onze verzekeraars alle assistentie te bieden die redelijkerwijs van u gevraagd kan worden. U dient ons en de betreffende leverancier tevens in kennis te stellen van uw vordering of klacht overeenkomstig artikel 12 hieronder. Indien daartoe verzocht dient u aan ons of onze verzekeraars alle rechten over te dragen welke u tegen de betreffende leverancier of wie dan ook verantwoordelijk is voor uw vordering of klacht, kunt laten gelden (als de persoon onder de 18 jaar oud is dient dit te geschieden door diens ouder of voogd). U dient ook in te stemmen met volledige samenwerking met ons of onze verzekeraars als wij of onze verzekeraars aan ons overgedragen rechten wensen te laten gelden. 

10. Klachten en problemen: In het onwaarschijnlijke geval dat u redenen heeft voor een klacht of problemen ondervindt tijdens uw bezoek aan een attractie, dient u de leverancier van de betreffende dienst(en) daar onverwijld van in kennis te stellen. Mondelinge mededelingen dienen zo spoedig mogelijk op schrift gesteld te worden. Wij kunnen niet beginnen een oplossing te zoeken voor een probleem of klacht totdat wij daarvan in kennis zijn gesteld. Binnen 28 dagen na het bezoek aan de attractie dient u het reserveringsserviceteam bij de door u bezochte attractie aan te schrijven onder vermelding van uw reserveringsreferentie en de volledige details van uw klacht. Ten aanzien van klachten en vorderingen welke geen betrekking hebben op overlijden, persoonlijk letsel of ziekte kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden als de melding van uw klacht of vordering niet volledig in overeenstemming met dit artikel geschiedt.

11. Uw verantwoordelijkheden: Reserveringen worden geaccepteerd onder voorwaarde dat alle reizende personen in goede gezondheid verkeren en in staat zijn de fysieke belasting van het bezoek aan te kunnen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle groepsleden vóór vertrek de noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten bezitten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of aanverwante kosten als u de toegang tot een transportmiddel of tot het land waarin de attractie zich bevindt wordt geweigerd als gevolg van het niet bij u dragen van de benodigde documentatie.

12. Leveranciersvoorwaarden: Vele van de diensten die deel uitmaken van uw bezoek worden geleverd door onafhankelijke leveranciers, die dergelijke diensten overeenkomstig hun eigen algemene voorwaarden aanbieden. Enkele van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitende of beperkende werking hebben voor de aansprakelijkheid van de leverancier jegens u, doorgaans in overeenstemming met toepasselijke Internationale Verdragen (zie artikel 9 (3)). Exemplaren van de relevante gedeeltes van dergelijke algemene voorwaarden kunnen op aanvraag bij de betreffende leverancier verkregen worden.

13. Speciale verzoeken en medische problemen: Speciale verzoeken dient u ons ten tijde van de reservering te melden. Hoewel wij zullen trachten redelijke verzoeken door te geven aan de betreffende leverancier, kunnen wij helaas geen garantie geven dat aan enig verzoek zal worden voldaan. Het niet voldoen aan speciale verzoeken wordt niet geacht contractbreuk aan onze zijde in te houden. Bevestiging dat een speciaal verzoek is genoteerd of doorgegeven aan de leverancier of de opname van het speciale verzoek in uw bevestigingsfactuur of enige andere documentatie, houdt geen bevestiging in dat aan het verzoek zal worden voldaan. Behalve wanneer en totdat een specifieke bevestiging is afgegeven zijn alle speciale verzoeken onder voorbehoud van beschikbaarheid.

14. Opname en controle van telefoongesprekken: Als onderdeel van ons continue streven om u de beste service te bieden kan uw telefoongesprek voor trainingsdoeleinden worden gecontroleerd en opgenomen.

15. Routebeschrijving: Zorg ervoor dat u een routebeschrijving naar de door u gekozen Dungeon hebt.

16. Parkeren: Wij raden u aan de parkeergelegenheid te checken. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico van de eigenaar van de auto.

Health